Zjednoczone zielniki

Zielnik Roślin i Grzybów Uniwersytetu Gdańskiego posiada ponad 300 000 okazów materiałów zielnikowych roślin naczyniowych, mszaków i porostów, preparaty mokre (zakonserwowane kwiaty), próby izolatów DNA oraz żywe okazy łącznie.

Herbarium Slupensis

Kolekcja stanowi zbiór 68 000 arkuszy zielnikowych, w tym 11 000 okazów porostów, 2 950 okazów grzybów. Herbarium Slupensis stanowią unikatową dokumentację studiów nad różnorodnością biologiczną regionu Pomorza Środkowego prowadzonych od ponad dwustu lat.

Integralny system wiedzy o bioróżnorodności Pomorza Zachodniego w odniesieniu do roślin i grzybów. Składowymi projektu są zielnik Herbarium Stetinensis oraz Zachodniopomorski Atlas Rozmieszczenia Roślin i Grzybów (ZARRiG), co razem stanowi unikatową dokumentację studiów nad różnorodnością biologiczną regionu, prowadzonych od ponad stu lat. Zarówno kolekcje zielnikowe, jak i gromadzone dane o stanowiskach są materiałem wyjściowym dla różnych opracowań, m.in. taksonomii, fitogeografii, ekologii, oceny zagrożeń gatunków roślin i grzybów Pomorza Zachodniego, w tym również taksonów cennych, rzadkich i zagrożonych wymarciem. W sumie ok. 65 000. okazów, w tym ok. 6 000 okazów grzybów i 8 000 okazów porostów.

Kolekcja hodowli okrzemek. Na zielnik składa się: hodowla ponad 1 700 szczepów morskich okrzemek pochodzących ze strefy litoralnej i pelagicznej oceanów, a także kolekcja diatomologiczna złożona z ok. 26 000 prób pobranych z siedlisk słodkowodnych i morskich z całego świata. Obok preparatów wykonanych w celu przeprowadzenia rutynowych badań diatomologicznych, w kolekcji znajduje się kilkaset preparatów o randze holotypów i izotypów, na podstawie których opisano nowe dla nauki rodzaje oraz gatunki.